Методичний кабінет

Методичний кабінет Плесецької ЗОШ І- III ступенів

Організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками Плесецької ЗОШ І- III ступенів є шкільний методичний кабінет, створений у 2006 році, який діє згідно Положення про методичний кабінет середнього закладу (наказ МОН від 28.10.1997 р. №385). Робота шкільного методичного кабінету спрямована на підвищення методичного рівня кожного вчителя, зростання його педагогічної майстерності. Кабінет забезпечує науково – методичний супровід навчально – виховного процесу , координує колективні форми і методи роботи, сприяє організації системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень передового педагогічного досвіду та освітніх технологій. Цікаво і змістовно на базі методичного кабінету проходять представницькі педагогічні заходи : педагогічні читання , виставки, творчі звіти, науково – практичні конференції та інші. Крім того в полі зору ШМК постійно перебуває надання методичної допомоги молодим спеціалістам та малодосвідченим вчителям .

 У Плесецькому методичному кабінеті зосереджена науково – методична , інструктивно – методична література, яка систематично поповнюється. Створено банк перспективного педагогічного досвіду вчителів школи, методичні порадники, зберігається документація ШМО, матеріали позашкільної та виховної роботи. За сприяння адміністрації школи ведеться робота по створенню відеотеки кращих освітянських доробок школи.У 2008 – 2009 н. р. у районі проводився конкурс методичних кабінетів освітніх закладів району на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Методичний кабінет Плесецької ЗОШ І-Ш ст.. посів ІІІ місце серед 10 учасників закладів освіти району.

Програма роботи над методичною темою:

«Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху у сучасних умовах життя на основі використання традиційних та новітніх технологій навчання»

Програма роботи над методичною темою

«Розвиток ключових компетентностей учнів та їх підготовка до успіху у сучасних умовах життя на основі використання традиційних та новітніх технологій навчання»

Мета: Розвиток  професійної компетентності педагогічних працівників школи;  підвищення якості засвоєння учнями знань, практичних умінь і навичок шляхом формування ключових компетентностей.

Завдання:

–           сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною методичною проблемою школи;

–           розглянути групи ключових компетентностей та можливі  шляхи їх формування;

–           проаналізувати можливості навчальних предметів щодо формування компетентностей учнів;

–           визначити перспективи роботи  педагогічного колективу з підвищення ефективності навчання, затвердивши алгоритм формування компетентностей учнів школи;

–           виявити наявні суперечності в школі, здійснювати пошук та актуалізацію нових ідей,  обговорювати їх у шкільному колективі;

–           забезпечити навчання педпрацівників з питань інноваційної діяльності в межах внутрішкільної методичної роботи ;

–           формувати педагогічну ініціативу;

–           створити умови для здійснення діяльності педагогів з освоєння нових педагогічних ідей:

–           забезпечити участь школи в реалізації інноваційних освітніх проектів районного, обласного рівнів;

–           постійно оцінювати і контролювати проміжні результати;

–           створювати конкурентоспроможне освітнє середовище , готувати конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя в швидко – змінювальному суспільстві.

 Очікувальні результати:

1.        Розвиток школи на основі освоєння і реалізації новітніх педагогічних та управлінських технологій,  успішне впровадження нових Державних стандартів освіти.

2.        Зростання рівня педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічних працівників школи, підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів.

3.        Підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально – економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

4.     Створення інформаційного банку даних про досвід запровадження педагогічних технологій  та методик формування ключових та базових компетентностей учнів.

5.     Створення ефективної системи гнучкого реагування на проблеми навчально-виховного процесу школи та вибір інноваційних шляхів їх подолання.

Учасники:

–          педагогічний колектив школи ;

–         учнівський колектив школи ;

–          батьківська громадськість.

Основні етапи та зміст роботи над методичною проблемою школи:

      І етап. Психолого-педагогічна підготовка колективу. Теоретичне обґрунтування методичної проблеми школи.  (2015-2016 н. р.).

Завдання:

 •  аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем методичної роботи в школі;
 •  вивчення реального рівня професійної майстерності педагогів, творчих здібностей, потреб та інтересів як всього колективу, так і кожного вчителя;
 •  регулярне вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами суспільства до рівня діяльності педагогічних колективів;
 •  ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки з питань формування ключових компетентностей ;
 •  обговорення методичної теми, розробка програми практичної реалізації – проблемної теми;
 • ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з проектом реалізації єдиної методичної теми, її обговорення та затвердження педагогічною радою.
 • вибір індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів.
Зміст роботиТермінВідповідальні
1.Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу для виявлення проблем методичної роботитравень2015 р.ЗДНВР,   Методична рада
2Проведення анкетування вчителів щодо вибору однієї із розглянутих проблем.Систематизація пропозицій та побажань учителів. Серпень2015 рік ЗДНВР
3Визначення проблеми школи, обґрунтування її актуальності для колективусерпень2015 рік ЗДНВР
4Вивчення літератури з проблеми, складання списку рекомендованої літератури.вересень2015 р.Творча група
5.Проведення співбесід, консультацій з питань вибору тем самоосвіти вчителіввересень2015р.Директор ЗДНВР
6.Теоретичний семінар «Досягнення психолого-педагогічної науки з питань компетентнісного підходу до навчання та виховання школярів»жовтень2015р.ЗДНВР
    
7    Виставка методичної літератури по темі: «Модель компетентного випускника в гуманістичному освітньому просторі  на основі творчої спадщини видатних педагогів »жовтень2015р.ЗДНВРБібліотекар
     8      Круглий стіл «Творчий вчитель». Діагностика рівня професійної компетентності педагогічних працівників .        листопад 2015р.ЗДНВРГолови МО 
    
  9.      Педагогічна рада «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»листопад2015р.    ДиректорТворча група вчителів 
  10. Педагогічна рада «Про залежність успішності учнів від вибору моделей, методів та технологій навчання»січень2016р.ДиректорТворча група вчителів
  11. Педагогічні читання «Методична проблема школи у фахових виданнях та методичній літературі» (Вивчаємо досвід колег)лютий –березень2016р.Керівники МО      
  12.Педагогічна рада: «Організація виховної роботи щодо формування ключових компетенцій учнів як умова їх ефективної самореалізації»березень2016р.ДиректорТворча групавчителів
  13.Презентація системи роботи  вчителів по впровадженню компетентнісного підходу до навчанняквітень2016р.Вчителі, що атестуються (згідно перспективного плану атестації)
  14.Моніторинг навчальних досягнень учнів    Грудень 2015, травень2016 р.ЗДНВР,   Класні керівники 

II етап: Теоретична підготовка до впровадження теми. Опанування змісту методичної проблеми школи (2016 – 2017 н. р.).

Мета: Збір даних та  оцінка практики компетентнісного підходу до навчання в закладах освіти району, області.

Завдання:

 •  загальна теоретична підготовка педагогічного колективу;
 •  аналіз літератури з теми;
 •  аналіз досвіду впровадження цієї теми в практиці;
 •  аналіз власного досвіду кожного члена педагогічного колективу у межах обраної теми;
 •  оцінка реального досвіду.
Зміст роботиТермінВідповідальні
1.Педагогічні читання « Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів».  Аналіз літератури з  методичної проблеми школи.вересень -жовтень2016 р.бібліотекар,вчительінформатики
2.Теоретичний семінар: «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації навчально – виховного процесу»листопад     2016 р. ЗДНВРТворча група вчителів
3.Педагогічна рада: «Компетентнісний підхід до підготовки педагогів для роботи  в інклюзії» листопад2016 р. директортворча група вчителів 
4.Семінар  «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»грудень2016р.ЗДНВР
5.    Круглий стіл «Позакласна робота з предметів як засіб формування  творчої особистості» січень2017р. ЗДНВРВчителі-предметники
6.Педагогічна рада «Про проблему формування мотивації навчальної діяльності – необхідної складової педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості» січень2017ДиректорТворча група вчителів
7.Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»лютий2017 р.        ЗДНВР
8.Панорама відкритих уроків: «Роль інтерактивного навчання у формуванні ключових компетентностей учнів »                                                                                                  лютий- березень 2017р  Голови МО вчителі,що атестуються(згідно перспективного плану атестації
9.         Педагогічна рада «Формування потреби у здоровому  способі життя як ознаки компетентності особистості» березень2017 р.директор,творча група вчителів
10.        Діагностика рівня професійної компетентності педагогічних працівників та їхньої готовності до інноваційної діяльності (анкетування)квітень2017р.ЗДНВР     
11.      Конференція«Технологічний потенціал учителя – основа формування фахової компетентності»аналіз роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи ;складові технологічного потенціалу учителя ;шляхи удосконалення фахової компетентності вчителя ;вплив особистих якостей вчителя на якість навчально-виховного процесу .травень2017 р.ЗДНВР,творча група вчителів                     
12.Моніторинг навчальних досягнень учнів.Грудень 2016,травень 2017р.ЗДНВР   

ІІІ етап: Реалізація змісту завдання. Створення власного досвіду.

(2017-2018 н. р.)

      Мета: Розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок впровадження у роботу компетентнісного підходу до навчання; здійснення методико-педагогічних заходів зі стимулювання самоосвіти педагогів, організація методичного супроводу вчителів, які потребують фахової допомоги у формуванні ключових компетенцій учнів.

      Завдання:

 • Творче опрацювання кожним учителем педагогічної ідеї у своїй навчально-виховній діяльності;
 • Самоосвіта педагогів: робота над особистою педагогічною проблемою, пов’язаною з методичною проблемою школи; вибір, аналіз, перевірка нових методів роботи, застосування їх на практиці; осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів з рекомендаціями;
 •  Звіт про хід виконання методичної теми: використання масових форм методичної роботи, оформлення постійно діючої виставки, проведення відкритих уроків;
 •    Створення системи роботи педколективу над проблемною темою.
Зміст роботиТермін виконанняВідповідальні
1.Методичний ринг «Сучасні педагогічні технології формування ключових компетенцій»вересень 2017р.Голови МО
2.Круглий стіл «Можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей школярів»жовтень 2017р.Голови МО
3Педагогічна рада «Шляхи формування ключових компетентностей учнів основної та старшої школи в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання»жовтень 2017р.ДиректорТворча група вчителів 
4.Методична консультація «Нова форма оцінювання навчальних досягнень учнів» (портфоліо)листопад 2017р.Голова МО вчителів гуманітарного циклу  
5.Моніторингові дослідження якості навчально-виховного процесу.(анкетування учнів, вчителів)грудень 2017р.ЗДНВР
6.    Педагогічна рада: «Про роль потенціалу уроку в процесі формування та розвитку предметних компетенцій»січень 2018р.ДиректорТворча група вчителівЗДНВР 
7.   Круглий стіл на тему: «Калейдоскоп професійності вчителя» (Обмін думками щодо відвідування уроків на районних семінарах з ППД)січень 2018р.Голови МО
    8.РР Рекламна акція «Візитна картка вчителя»лютий 2018р.Вчителі-предметники
    9.  Методичний ринг: «Сучасний урок. Яким йому бути?»- Структура і методичні вимоги до проведення уроку із застосуванням елементів сучасних освітніх технологій;- Практичне заняття з розробки плану-конспекту інтерактивного урокуберезень 2018р.  ЗДНВР,голови МО  
    10. Педагогічна рада: «Про взаємодію школи і сімї у формуванні соціальної компетентності особистості»березень  2018р. Директор,ЗДВР,Практичний психолог 
    11.     Презентація системи роботи вчителів по впровадженню компетентнісного підходу до навчанняквітень 2018 р.Вчителі, що атестуються (згідно перспективного плану атестації)
    12. Моніторинг навчальних досягнень учнів (аналіз навчальної діяльності, якісні показники успішності учнів 3-11 класів за 2017-2018 н. р.;Рейтинг класів щодо якості знань) травень 2018р. ЗДНВРКласні керівники 
    13. Підсумки роботи над методичною проблемою на ІІІ етапі червень 2018р.  Методична рада, ЗДНВР 

IV етап: Створення досвіду роботи над методичною проблемою.

Обмін досвідом з реалізації проблеми школи (2018-2019 н. р.)

      Мета: активізація творчого потенціалу педагогічних працівників, виявлення нових творчих знахідок, надбань, ознайомлення з алгоритмами методичних знахідок; створення умов для ефективної співпраці адміністрації школи, учителів та учнів у процесі формування ключових та предметних компетентностей особистості.

      Завдання:

 •  аналіз та самоаналіз вчителями результатів роботи над проблемою;
 •  моніторинг навчально-виховного процесу;
 • контрольно-аналітична діяльність адміністрації та методичних служб школи роботи колективу над методичною темою;
 • порівняльний аналіз проблематики та ходу роботи педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та практичними результатами;
 • стимулювання діяльності вчителів.
Зміст роботиТермін виконанняВідповідальні
1.Педагогічна майстерня «Як працювати з обдарованими учнями в умовах загальноосвітньої школи»жовтень 2018р.Вчителі, що мають переможців районних олімпіад,  конкурсів
2.Діагностичне дослідження «Що заважає навчанню?»листопад 2018р.ЗДНВР, класні керівники
3.Семінар  «Шляхи формування самоосвітньої компетентності учнів».грудень 2018р.ЗДНВР, вчителі-предметники
4.Діагностика щодо виявлення професійної підготовки і потреб професійного становлення вчителів – предметниківпротягом рокуЗДНВР
5.Педагогічна рада «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання ІКТ.жовтень 2018р.директор, творча група вчителів, ЗДНВР 
    6.Педагогічна рада:«Про роль  класного керівника у формуванні загальнокультурної  та соціально-трудової компетентностей школярів»грудень2018р.Директор, ЗДНВР, голова МО класних керівників, творча група вчителів
7.Панорама методичних новинок: «Удосконалення методів, форм роботи з учнями щодо формування ціннісно-смислової компетентності».січень 2019р.Голови МО
8.Мікродослідження «Впровадження вчителями-предметниками  сучасних освітніх технологій  для формування навчально-пізнавальних  компетентностей школярів».лютий 2019р.ЗДНВР,голови МО
9.Педагогічна рада «Про можливості предметів гуманітарного циклу щодо формування основних груп компетентностей школярів»лютий2019р.директор, творча група вчителів, ЗДНВР 
    10.П   Проблемний стіл «Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, сучасних технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховного аспекту уроку як одного з елементів формування та розвитку ключових компетентностей учнів» (обмін досвідом).березень 2019р.ЗДНВР,Вчителі-предметники    
   11.Педагогічна рада «Результати апробації методів використання можливостей медіа теки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації»квітень2019 ДиректорТворча група вчителів
     12.        Фестиваль педагогічної майстерності і творчості педагогів  квітень 2019р.  Вчителі, що атестуються(згідно перспективного плану атестації)
13. Круглий стіл «Використання навчальних екскурсій як форми активізації пізнавальної діяльності учнів, як засобу  формування навчально-пізнавальної та  загально-культурної компетентностей школярів» (обмін досвідом).травень 2019р. Голови МО 
     14.     Моніторинг навчально-виховного процесу.     грудень 2018р. ,   травень 2019р.ЗДНВР
     15. Підсумки роботи над методичною проблемою на IV етапі. червень 2019р. ЗДНВР 
     

V етап: Підбиття підсумків. Оцінка рівня вирішення проблеми.

(2019 -2020 н. р.)

      Мета: вивчення та узагальнення досвіду вчителів з проблемного питання;      підведення підсумків роботи над методичною проблемою.

      Завдання:

 •  Обговорення результатів роботи над єдиною темою;
 •  Оцінка рівня вирішення проблеми;
 •  Моніторингові дослідження навчально-виховного процесу;
 • Вироблення і прийняття рекомендацій;
 • Систематизація досвіду роботи над темою.